Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Realizowane projekty

Treść

 

"Poznaj Polskę"

"Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym."

Wiecej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

 

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 

„Szkoła w Wierchomli miejscem atrakcyjnego wypoczynku”.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży oferuje bazę wypoczynkowo – noclegową w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej. Baza wyposażona jest w bogaty sprzęt sportowo – rekreacyjny, który został zakupiony w ramach realizacji projektu grantowego – inicjatywa w obszarze ekonomii społecznej pt. „Szkoła w Wierchomli miejscem atrakcyjnego wypoczynku”.

Wypoczywający będą mogli korzystać z: stołu do tenisa stołowego, stołu piłkarzyki, trampoliny, zestawu do badmintona oraz piłek do nogi i siatki. W ramach wypoczynku oferujemy też pogadanki na temat historii i kultury Wierchomli, czynnego wypoczynku oraz walorów przyrodniczo – krajoznawczych miejscowości.

Serdecznie zapraszamy zarówno grupy zorganizowane jak i indywidualne.


 

PROJEKT: MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W WIERCHOMLI WIELKIEJ I KOKUSZCE

 

Od 01 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Kokuszce realizowany był projekt pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Wierchomli Wielkiej i Kokuszce” . Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy w 1,5 oddziałach przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w Wierchomli Wielkiej i Kokuszce w Gminie Piwniczna-Zdrój prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach realizacji projektu powstał piękny plac zabaw koło Szkoły Podstawowej w Wierchomli Wielkiej.

Zostały odpowiednio wyposażone pomieszczenia w obu oddziałach szkolnych poprzez zakupione pomoce dydaktyczne, zabawki, artykułu plastyczne, sprzęt ICT: po 1 laptopie, po 1 kserokopiarce, wykładziny dywanowe, apteczki. Ponadto do oddziału przedszkolnego w Kokuszce zakupiono telewizor i meble na pomoce dydaktyczne. Zostały też dostosowane i zmodernizowane pomieszczenia do potrzeb dzieci poprzez zakup podajników na mydło i ręczniki papierowe oraz dostosowanie toalet itp. Zakładamy, że działania podjęte w ramach projektu znacznie przyczynią się do wzrostu liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych. Ponadto będzie to miało pozytywny wpływ na rodziców, którzy wizualnie zobaczą korzyści z realizowanego projektu.

Stowarzyszenia jest niezmiernie wdzięczne z możliwości realizacji projektu, w ramach POKL ze środków Unii Europejskiej, który znacznie przyczynił się do poprawy warunków edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej i Kokuszce.

 

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ – WYRÓWNAJ SZANSE - kilka słów o projekcie

 

Od 01.09.2011 roku trzy szkoły wiejskie z naszej gminy przystąpiły do realizacji dwuletniego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: "Zdobądź wiedzę, wyrównaj szanse". Celem programu jest poprawa szans edukacyjnych i jakości kształcenia dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój. Przystąpiło do niego 165 uczniów ze szkół podstawowych z Głębokiego, Łomnicy Zdroju i Wierchomli Wielkiej. W ramach projektu zostały zorganizowane różnorodne zajęcia skierowane dla uczniów od klasy I do VI, posiadających trudności w nauce jak również dla uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Zaproponowano dzieciom zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające zdolności uczniów z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Dodatkowym wsparciem dla szkół, uczniów i ich rodziców było zatrudnienie psychologów w ramach projektu.

Dodatkowe, płatne zajęcia edukacyjne nie są jedynym bonusem dla szkół. Realizacja programu rozwojowego odbywa się również poprzez inne elementy:

 • zakupiono szereg pomocy dydaktycznych: są to tablice interaktywne, programy multimedialne, plansze edukacyjne, słowniki i encyklopedie, sprzęt do diagnozy i terapii logopedycznej, środki dydaktyczne do nauki języka polskiego i matematyki w klasach I-III.

 • organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych "Poznaj swój kraj": pod koniec roku szkolnego 2011/2012 uczniowie wzięli udział w wycieczkach do Warszawy ( trzydniowa), Krakowa i Inwałdu ( jednodniowe), które były świetnie przygotowane i miały bogaty i ciekawy program. W bieżącym roku szkolnym na uczniów czekają kolejne wycieczki!

 • wyposażono uczniów w gadżety z logo projektu: projektu ( kubki, plecaki, teczki na prace, worki).

 • pełną informację o projekcie ( ulotki , plakaty , tablica informacyjna, kącik informacyjny projektu).

 • informowanie na bieżąco rodziców o realizacji projektu projektu ( rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach i zebraniach dotyczących projektu, są zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach dodatkowych )

Koordynatorem merytorycznym w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju jest dyrektor szkoły Bożena Maślanka, w Szkole w Głębokiem Joanna Jamrozowicz, a w Szkole w Wierchomli Wielkiej Maria Marmuszewska

 

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ – WYRÓWNAJ SZANSE, czyli korepetycje w Wierchomli Wielkiej

 

Od 1 września 2011r nasza szkoła uczestniczy w projekcie pod nazwą „Zdobądź wiedzę – wyrównaj szanse” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . W ramach akcji uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych o charakterze rozwijającym zdolności i zainteresowania a także wspierającym i niwelującym ewentualne braki i trudności w nauce. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans, w tym równości płci. Naszym uczniom zaoferowano następujące zajęcia:

W klasach I-III :

W klasach IV-VI:

A ponadto:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego

  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego ( uczniowie klas III-VI)

  • zajęcia matematyczno-informatyczne ( dla uczniów zdolnych)

  • zajęcia specjalistyczne z logopedii

  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - oferowane przez psychologa

Nagrodą dla uczestników projektu są wycieczki edukacyjno-krajoznawcze do Inwałdu, Krakowa i Warszawy. Ponadto nasza szkoła uzyska doposażenie bazy dydaktycznej. Cieszymy się, że młodzi wierchomlanie otrzymali świetną okazję, aby rozwijać tak ważne w obecnych czasach umiejętności, zupełnie za darmo. Projekt trwa dwa lata. Zatem do pracy!

21273